Katie DeGroot

Medusa - 2014

Medusa

30" x 22" intaglio - 2014

View Detail

← back to series